Programul Start Up Nation

Descriere program:

Programul Start–up Nation, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii aprobată prin Legea nr. ….., prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Solicitanti eligibili:

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările  ulterioare;

b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

c) este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică;

d) au capital social integral privat;

e) asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.

f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

g) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat pînă la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;

h) sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;

i) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării acordului de finanțare; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

j)  nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

l) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente;

m) este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-un alt IMM care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

Valori ale finantarii nerambursabile:

– Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Cheltuieli eligbile:

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:

 1. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje, electrostivuitoare, motostivuitoare şi instalaţii de lucru inclusiv software-ul aferent) necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 2. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului;
 • Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 1. (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fără motor pentru comerț stradal și autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.

(2) Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi, taxi nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.

(3) Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului, cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 36,000 lei fără TVA și maxim 1 autoturism / beneficiar.

(4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

 1. Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.);
 2. Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 3. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 4. Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
 5. Salariile, utilitățile și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Salariile se decontează la nivelul salariului mediu, inclusiv contribuțiile aferente angajatorului. Decontarea se face pentru valoarea salariilor, utilităților și chiriei aferente după momentul semnării acordului pentru perioada de implementare;
 6. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis, în limita maximă a 8000 lei fără TVA;
 7. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize[1], etichetare ecologică, licenţe, etichetare ecologică, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 8. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 3000 lei fără TVA. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;
 9. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 10. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8000 lei fără TVA; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă, care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

Legatura dintre administrator si afacerea sa

In 2013 am infiintat un ,,SRL-D”  avand disponibila suma de 200 lei pentru capitalul social si 4 lei un timbru simplu de la posta. Daca stau acum sa ma gandesc, motivele pentru care am trecut de la angajat la angajator au fost cele clasice: ,,vreau sa fiu propriul meu sef”, ,, vreau sa am libertate de miscare”, ,,muncesc pentru banii mei”. Cu aceasta mentalitate am incheat anul 2013 cu 4 clienti si o cifra de afaceri de putin peste 18.000 lei.

In 2014-2015 framantarile interioare au continuat, iar gandurile au fost de toate felurile: ,,Ce usor ar fi fost daca parintii mei erau bogati, sa primesc un capital de investitii” sau ,,Daca eram in alta tara as fi deja mult mai departe” sau ,,Clientii nu isi respecta contactul”.

Cum pot sa imi controlez afacerea ?; Pot sa controlez clientii ?; Daca lucrez mai multe ore o sa castig mai mult ? Daca trebuie sa muncesc mai mult de ce nu am ramas angajat ?…

Am urmat cursuri de antreprenoriat, seminarii, webinarii…speakeri, antreprenori, business man,…pana am uzat in coate cateva costume si cativa pantofi pe talpi.

Cu aceste mentalitati si ganduri cifra de afaceri la finalul anului 2015 a trecut cu putin peste 10.000 euro.

In 2016 gandurile au fost la fel de numeroase de la ,,de ce nu inchid firma si ma angajez din nou” pana la ,,cum pot sa castig primul milion de dolari”.

In 2017 am inceput sa urmaresc mai indeaproape vanzarile, cand am observat ca acestea fluctueaza. Vanzarile merg bine, chiar foarte bine, cateva saptamani, dupa care se opresc cu totul.

Ceva le face sa se comporte asa, dar oare ce…?

Chestionar initial eligibilitate firma

Chestionar Fonduri Europene si Guvernamentale

în vederea încadrării ca potenţiali beneficiari de fonduri nerambursabile

Chestionarul va fi analizat de un expert accesare fonduri europene si ve-ti primi un raport de eligibilitate in 48 ore.

        DATE DE IDENTIFICARE A CLIENTULUI:

 1. Denumirea completa a solicitantului:
 1. Forma juridica:
 1. Numar de inregistrare la Registrul Comertului:
 1. Cod unic de inregistrare:
 1. Tipul organizatiei (APL, ONG, IMM, PFA/AF, alt tip):
 1. Sediul organizatiei (adresa, localitate, judet):
 1. Persoana de contact:
 1. Telefon/Fax/Mobil:
 1. Adresa de e-mail/web site:
 2. In cazul intreprinderilor private, in vederea incadrarii in intreprindere mica, mijlocie sau mare, solicitam completarea urmatoarelor informatii

a) Numarul mediu scriptic de angajati in ultimul exercitiu financiar incheiat:

b) Cifra de afaceri din ultimul exercitiu financiar incheiat

c) Active totale detinute de solicitant in ultimul exercitiu financiar incheiat

11. In cazul intreprinderilor private, in vederea incadrarii in intreprindere mica, mijlocie sau mare, solicitam completarea urmatoarelor tabele:

Nr crt Asociati/Actionari Adresa/Tara Procentul detinut in intreprinderea solicitantului (%)
       
       
       
       
       

 

Pentru fiecare Asociat/Actionar persoana juridical din firma Solicitantului, solicitam completarea urmatorului tabel:

 

Nr crt Asociati/Actionari Numar mediu de salariati Cifra de afaceri Active totale
         
         
         
         
         
         

* Datele sunt de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar

Pentru fiecare din intreprinderile in care solicitantul detine parti sociale/actiuni, solicitam completarea urmatorului tabel:

Nr crt Intreprinderi in care solicitantul este asociat/actionar Numar mediu de salariati Cifra de afaceri Active totale
         
         
         
         
         
         

12. Obiectul principal de activitate (descrierea detaliata a activitatii – productie, servicii, turism, constructii, comert etc, inclusive codul CAEN pentru fiecare activitate mentionata):

Activitatea Cod CAEN
   
   
   
   
   

13. Scurt istoric al solicitantului [informatii relevante privind urmatoarele elemente : echipamente, utilaje, constructii, terenuri existente si care vor fi utilizate pentru implementarea proiectului, inclusiv regimul juridic de folosinta a acestora (ex. : proprietar, chirias, arendas, concesionar)]:

14. Societatea isi desfasoara activitatea de _____ ani

15. Reprezentante, sucursale, filiale in tara sau strainatate

16. Alte informatii pe care le considerati relevante despre organizatie:

17. INFORMATII DESPRE PROIECTUL PROPUS

Denumirea proiectului propus spre finantare:

Localizarea proiectului:

Activitatile ce urmeaza a se desfasura in cadrul proiectului:

(de exemplu: achizitia de mijloace fixe sau servicii, realizarea de constructii, extindere, modernizare etc)

Valoarea totala estimata a proiectului:

Actvitati/Cheltuieli deja efectuate de solicitant pentru proiectul propus:

Resurse proprii ce vor fi alocate proiectului propus :

Garantii disponibile pentru co-finantarea contributiei proprii a solicitantului :

TIPUL DE FINANTARE SOLICITATA:

Finantare nerambursabila – accesarea unei finantari nerambursabile in valoare de:

Finantare rambursabila – credit/leasing in valoare de:

Finantare rambursabila – private equity, venture capital, angel financing in valoare de:

TIPUL DE SERVICII SOLICITATE

Servicii de informare:

X Intocmirea Raportului de eligibilitate;

X Alerte finantare;

X Servicii de informare asupra oportunitatilor de finantare;

X Identificarea de oportunitati de afaceri.

 

Servicii de consultanta in vederea accesarii finantarilor nerambursabile/rambursabile:

X Intocmire documentatie pentru accesarea finantarilor nerambursabile/rambursabile ;

X Asistenta oferita pe parcursul implementarii proiectului.

La prezentul Chestionar va rugam sa anexati urmatoarele documente:

 • copie dupa Certificatul de inregistrare firma;
 • copie BI
 • copie dupa ultimele doua situatii financiare (bilanturi contabile + anexe la bilant);
 • balante de verificare pentru ultimele doua situatii financiare si pentru ultimele trei luni de activitate.

 

Data si locul completarii fisei:                                                 Nume Consultant:

Drd. Ing. Marius Claudiu VAIDA